Европска усогласеност на пазарот на електрична енергија и улогата на дизајнот на пазарот

Денес електричната енергија произведена од обновливите извори на енергија е еден од најважните извори на моќ, поддржувајќи ја големата транзиција кон економија со ниска употреба на јаглерод. Сепак, нулта маргинални трошоци, минимизирање на бариерите за влез за нови играчи, зголемената децентрализација и дигитализацијата го трансформираат пазарот на електрична енергија со невидена брзина. Новите решенија и услуги кои се движат од автоматизиран одговор на побарувачката преку мрежни решенија за складирање или моќ на гас предизвикуваат класични пазарни рамки и корисни бизнис модели. Пазарот на електрична енергија бара рестартирање за да се прилагоди на оваа нова реалност.

Лидери на дискусијата:
• Финтан Слие, главен извршен директор, EirGrid, Ирска (Република)
• Далиус Мисиунас, Претседател на Одборот и Главен извршен директор, Lietuvos Energija, Литванија
• Патрик Грајхен, извршен директор, Агора Енервиенде, Германија

Модератор:
• Норберт Швиезерс, глобален енергетски, комунален и рударски лидер, PwC, Германија