ПОДАТОЦИ

Динамички податоци

Светскиот Енергетски Совет е во навистина уникатна позиција да обезбеди непристрасни и објективни бази на податоци за енергија за да ги поддржи одржливите деловни одлуки и креирање политики од областа.

Истражете ги уникатните факти и бројки на Советот за сите аспекти на енергијата и искористете ги податоците и графиконите користејќи ја нашата интерактивна мапа.

Индекс на енергетска трилема

Проценка на одржливоста на националните енергетски политики: какви се перформансите на земјите и веројатноста на нивната способност да ги балансираат трите димензии на енергетската трилема: енергетска безбедност, социјална еднаквост, ублажување на влијанијата врз животната средина?

Мониторинг на Светските енергетските прашања

Разбирање на проблемите кои ја обликуваат глобалната и регионалната енергетска агенда: од финансиската криза до врската меѓу водата-енергијата и улогата на обновливите извори, кои се прашањата и предизвиците кои ги мачат енергетските лидери?

Светски енергетски ресурси

Разгледајте ги нашите податоци за енергетските ресурси: да ги идентификуваме националните и регионалните резерви на фосилни горива, инсталираните капацитети за обновливите извори на енергија, земјите со највисок ранг и потенцијалните ресурси во земјите ширум светот.

Индикатори за енергетска ефикасност, политики и мерки за енергетска ефикасност

Следете ги трендовите во користењето на енергијата и емисиите на CO2: следете ја еволуцијата на 50 глобални индикатори за енергетска ефикасност за подобро разбирање на влијанието на политиките.